Kentsel Dönüşüm Dünyası

Sıkça Sorulan Sorular

Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabiliriz?

"Binanız 'riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı' grubuna giriyorsa evet yıkılacak demektir. Bunu anlayabilmek için ise binanızın Risk Tespit İşlemini yaptırmanız gerekmektedir. Risk Tespit İşlemi masrafları kat maliklerince karşılanarak yaptırılmalıdır. Belediye ya da bakanlıkça zorunlu olarak yaptırılan Risk Tespit İşlemi maliyeti için ilgili hak sahiplerinin tapularına borç şerhi işlenmektedir. Risk Tespit Raporu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılabilmektedir.
Kentsel Dönüşüm taleplerinde alınması gerekli olan Bina Risk Raporu maliyetinin bir kısmı bazı bankaların yaptığı kampanyalar ile karşılanabilmektedir.

Kat malikleri binalarına 'riskli yapı' tespiti için başvuru yapmazlar ise ne olur?

"Binanızın riskli yapı olup olmadığını anlamak için size verilen süre içinde siz bir başvuru yapmaz iseniz; bu süre içinde tespit Bakanlıkça ya da Belediyelerce yapılacak ya da yaptırılacaktır. "İlgili rapor maliyeti kat maliklerinin tapularının üzerine düşülecek şerh ile maliklere ayrıca yansıtılır.

Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı?

Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, kat malikleri bu duruma 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat, jeoloji veya jeofizik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri arasından seçilecek üç ve Bakanlıkta görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacaktır."

İtiraz edilmesi durumunda yapılan masrafları kim karşılayacak?

"İtiraz işlemini takip eden süre içersinde bakanlık ve belediyenin yaptığı tespit çalışmalarının tüm masrafları kat malikleri tarafından karşılanacaktır. Karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğünce tapulara şerh koyulacaktır.

Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?

"Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve dönüşüm süreci başlatılacaktır."

Binamızın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var bu durumda başvuru yapamayacak mıyız?

"Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacaktır. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz."Ancak gönüllülük esası ile binanın dönüşümü isteniyorsa 2/3 çoğunluk ile dönüşüm sürecine gidilebilir.1/3 azınlık eğer isterlerse haklarını diğer gruba rayiç bedel üzerinden devredebilirler. Aksi taktirde bakanlık devreye girer ve yine rayiç bedel üzerinden kamulaştırma yapar ve çoğunluğun verdiği karara uyarak hareket eder.

Binaların yıktırılması nasıl olacak?

"Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat maliklerine 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde bina, kat malikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de kat maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılır."( Toplam ek süre 60 günü geçemez )

Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?

"Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı müteahhit firma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından yapılırsa, yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının hakları oranında ipotek koyar ve bunu hak sahiplerine bildirir.

Yıkım aşamasında müteahhitle anlaşma nasıl sağlanacak?

"Öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilir. Bina sahipleri yıkım aşamasında müteahhitler ile anlaşma yapabilirler ve şartları aralarında özel bir anlaşma ile sağlayabilirler."

Binamız yeni yapıldı ama riskli alan içinde kalıyor yine de yıkılacak mı?

"Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanlar; riskli alan, rezerv alanı sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar (yeni yapılmış olan bina, riskli olmayan bina) uygulama bütünlüğü bakımından birlikte değerlendirileceği için gerekirse yıkılacaktır.

İmar ve yapılaşma sürecinde durdurma yetkisi TOKİ ve Belediye'nin mi olacak?

"Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare (belediye), riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma yetkisine sahip olacaklardır.

Elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmeyecek mi?

"Uygulama sırasında, Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulabilecektir.

Kiracı olanlara yardım edilecek mi?

Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da geçici kira ve konut yardımı yapılabilir.
Ayrıca 1 yıldan uzun süredir kiracı olarak oturduğunu belgeleyen kiracılar dilerlerse anlaşmalı bankalardan bakanlık destekli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak diledikleri yerden yeni bir konut alma hakkına sahip olabileceklerdir.

Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek?

"Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re'sen terkin edilir ve önceki vasfı ile değerlendirilir.
Eğer kat malikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları tapu kütüğünde belirtilerek kat malikleri adına payları oranında tescil işlemi yapılır. Bu taşınmazların sicilinde bulunan her türlü şerh hisseler üzerinde devam eder. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare(belediye) tarafından re'sen yapılır veya yaptırılır."

Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

"Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir."

Anlaşmaya yanaşmayan malikler için izlenecek yöntem?

"Çoğunluk olan 2/3 ye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerleri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu şekilde diğer paydaşların almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re'sen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ'ye veya Belediyeye devredilir."

Üzerindeki bina yıkılmış olan kat malikleri aralarında anlaşma sağlayamazlar ise kamulaştırma yoluna gidilecek mi?

"Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden 30 gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya Belediye (İdare) tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın re'sen tapu siciline işlenmesi sağlanır."

Anlaşma ile tahliye edilen binalardaki kat maliklerine yardım yapılacak mı?

"Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere; konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertifikası verilebilir."

Bina sahibi yıkılan binasını kendisi yapmak isteyebilir mi?

"Konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilecek. Dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından, borçlandırma suretiyle de verilebilir."

Güçlendirilebilecek binaların güçlendirme maliyetlerini kim karşılayacak?

"Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlık ile anlaşmalı olan bankalardan veya Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir."

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyecek.

"Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Sadece belirlenmiş olan rayiç bedel tutarına itiraz yapılabilir.

Yıkılacak binaların ve alanların yeni imar çalışmasını kim nasıl yapacak?

"Bakanlık, TOKİ ve Belediye (İdare); danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım plânı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plân yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını birlikte gerçekleştiler."

Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişi ve kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılabilecek mi?

"Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulabilir. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır."

Gecekondu sahiplerine yardım yapılacak mı?

"Gecekondunun sahibine, gecekondusuna karşılık gelecek şekilde, borçlanma suretiyle veya konut verilinceye veya nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, konutunu yapıncaya kadar, bakanlıkça nakdi yardım yapılabilir. "Bu amaçla bakanlığa bağlı il müdürlüklerine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Bankalara hangi aşamada başvuru yapmamız gerekir?

Bankaların sizlere doğru danışmanlık hizmeti verebilmeleri ve süreçlerinizi en hızlı ve problemsiz şekilde sonuçlandırabilmeleri için dönüşüm kararı aldığınız an itibarıyla başvuru yapmanız en doğru zaman olacaktır.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?

Öncelikle bakanlık ile anlaşma imzalayarak kredi vermeye yetkili hale gelmiş olan bir banka ile irtibata geçmelisiniz. Eğer isterseniz binanıza en yakın Kentsel Dönüşüm Danışmanımızı size biz yönlendirebiliriz. Bunun için ad soyad ve size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası vermeniz yeterli olacaktır.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Ancak binamızda her malikin kredi kullanma şansı bulunmuyor. Bankalara başvuru yapamaz mıyız ?

Binanız 2/3 çoğunluk ile dönüşüm kararı aldıysa bankalara başvuru yapmanız için yeterlidir. Bankalardan kredi kullanamayacak olanlar için bağlı bulundukları ildeki çevre ve şehircilik il müdürlüklerine şahsi başvuru yapılması gerekmektedir.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Ancak binamızda her kat maliği farklı bir bankadan kredi kullanmak istiyor?

Maalesef böyle bir durum bankaların risklerini takip etmeleri açısından pek tercih etmedikleri bir durumdur. Bankanın konu hakkındaki geçmiş tecrübelerini, sizlere sağladığı avantajları karşılaştırarak bina olarak tek bir bankaya yönelmeniz süreçlerin hızlı sonuçlanması açısından önemli bir faktör olacaktır.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Ancak binamızda farklı bankalardan konut kredisi kullananlar bulunuyor. Nasıl ilerlemeliyiz?

Böyle bir durumla karşılaştığımızda Kentsel Dönüşüm Dünyası danışmanları sizlere yardımcı olacaklardır.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz.Ancak binamıza teklif veren müteahhit firmalar hakkında hiç bir bilgimiz bulunmuyor. Nasıl ilerlemeliyiz?

Kentsel Dönüşüm Dünyası.com olarak bina sakinlerinin haklarını korumak öncelikli görevimizdir. Bu nedenle bina olarak dilerseniz adınıza banka kredibilitesi yüksek, iş tecrübesi ve iş bitirmeleri yeterli ve tarafınızca uygun görülen firmalardan karşılaştırmalı teklifler alarak sizlere yönlendirebilir, tercih etmeniz durumunda karşılıklı görüşme ortamı yaratabilir, hukuki , mimari ve finansman konularında tecrübeli Kentsel Dönüşüm Dünyası danışmanlarımız aracılığı ile ücretsiz olarak destek verebiliriz.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Ancak binamıza yeniden oturduğumuzda taksitlerimize başlamak istiyoruz.

Kentsel Dönüşüm kredileri 24 aya kadar ana para taksit öteleme imkanı sağlamaktadır.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Kullanacağımız kredilerde ne kadar masraf ödeyeceğiz?

Kentsel Dönüşüm Dünyası.com olarak dönüşüm kredilerine en avantajlı şartlarla ulaşmanızı istiyoruz. Bu nedenle dilerseniz finansman sağlayan bankaların sağladığı özel avantajlar ve fiyatlandırmalardan karşılaştırmalı olarak tercih yapabilirsiniz.

Binamızı yıkarak kendimiz yapmak istiyoruz. Bankalardan kullanacağımız kredilerde devlet tarafından verilen destekler neler olacak?

Bankalar aracılığı ile kullanacağınız kredilerin konutlar için 100.000 TL ye ve 120 ay vadeye kadar, iş yerlerinde ise 84 ay vadeye kadar olması durumunda sağlanan tüm destekler aynen geçerli olacaktır.