Kentsel Dönüşüm Dünyası

Gizlilik Bildirimi - KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, veri sorumlusu ARDAKENTSEL DÖNÜŞÜM VE DANIŞMANLIK (“Şirketimiz”) tarafından işletilmekte olan ARDA KENTSEL internet sitesine ve platformlarına (“Site”) üye olarak ARDA KENTSEL hizmetlerinden faydalanan ve/veya Site’yi ziyaret eden kullanıcılar (“Kullanıcı”) tarafından ARDA KENTSEL ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve şartların tespit edilmesi ve Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Hesap bilgileriniz: Adınız, e-posta adresiniz, posta kodunuz, şifreniz ve hesabınızla birlikte verebileceğiniz cinsiyet, cep telefonu numarası ve web sitesi gibi diğer bilgiler.
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini
Görsel Kayıtlar: Profil fotoğrafı
Kullanıcı İşlem: Kullanıcı tarafından oluşturulan ve herkese açık alanlarda yayınlanacak veya görüntülenecek derecelendirme, inceleme, ipucu, fotoğraf, yorum, beğenme, yer imi, arkadaş, liste vb. bilgiler
Finans: IBAN No, faturalandırma ve kredi kartı veya para/ön ödeme kartı bilgileri
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, Şirketimiz, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına ilişkin bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. Bu bilgiler, site kullanıcısının hangi IP adresinden bağlantı sağladığı, sitede nereye gittiği, nereye tıkladığı bilgileri yanı sıra siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistikleri oluşturan bilgilerdir. Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;
• Hizmet ve servislerimizin gerçekleştirilmesi,
• Müşteri ile imzalanan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Servislerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
• Kredi kartlarının ilerde kullanılabilmesi için müşteri talebi üzerine saklanması ve bir hesap oluşturulması,
• Üye İşyeri ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
• Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
• Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
• Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
• Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
• Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
• Yarışma ve çekilişlerin yönetilmesi,
• Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
• Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
• Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• İnsan Kaynakları süreçlerinin icrası,
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi ve işletmesel gerekliliklerin yönetilmesi,
• Risk yönetimi,
• Kötü niyetli işlemlerin tespit edilebilmesi ve risk seviyelerinin ölçülebilmesi,
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek,
gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, SMS, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup, Şirket'in diğer telefon iletişim kanalları, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden çağrı merkezi ile veya doğrudan Şirketimiz ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile in ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik Şirketimiz iştiraklerine, iş ortaklarımıza, şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan her türlü tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, ve sair gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin iş ortakları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KüçükBakkalköy Mah. Defne Sokak Flora Residence No : 1 İç Kapı No 365 Ataşehir/İstanbul adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.